Dyngeland Velforening

 

Startside
Fest
Byggesaker
Fotogalleri
Referat
Linker
Kontakt

 

MEDLEMSNYHET:
Velforeningen låner ut gratis elektronisk Radonmåler til sine medlemmer!


Hvordan bli medlem?
Det sendes ut årlig giro/medlemskontigent på kr. 150 til alle boliger i Dyngelands-dalen & når den er betalt er du medlem.
Hvis du ikke har fått giro - klikk "Kontakt" for betalingsinformasjon.

Radon er radioaktiv stråling fra grunnen og med dette apparatet kan det enkelt måles i huset ditt i oppholdsrom i ca. 14 dager og du kan da ta fotografi av resultatet som dokumentasjon. Radon måles helst i vinterhalvåret (oktober-mars) da den er på sitt høyeste på kalde dager og det anbefales å måle radonnivået sammenhengende i minst 14 dager for å få et korrekt årsgjennomsnitt. Boliger som har utleie er nå lovpålagt å ha målt radonmengden i husene sine og de skal kunne dokumentere dette.
Radonnivået bør ikke overstige 100BQ per m3 innendørs.
Ta gjerne kontakt med styret i velforeningen om lån av radonmåler.


Dyngelandsdalen i Fana, og åsen i vest, er et av Bergens flotteste og eldste jordbruks og-kulturlandskap

Dyngelandsdalen har drevet matproduksjon i tusenvis av år og er historisk med sine mange gårder og ættegårder. • Munkeliv Kloster, Bergens eldste kloster (1110-1660), eide og drev gård(Gårdnr. 52) Øvre Dyngeland
og gården (Gårdnr. 51) Nedre Dyngeland hørte til Lunge-slekten og gårdene innehar svært verdifulle landskap, matjord, minner,
i tillegg til spennende arkeologiske funn (2009) fra Bronse –og Jernalderen. Kilde: Hamre, Lars: «Munkelivs brevbok» i (red.) Hødnebø, Finn: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Gyldendal, 1967.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!
Onsdag 25.04.2018 kl.19. Sted: Ulsmåg Skole - Foajeen
Saksliste:
Årsmelding
Årsregnskap
Godsterminal
Eventuelt
Vi håper dere alle vil komme!

Dyngeland sine kulturminner, friluftsområder, vann, dyre og fugleliv, jordbruk, dyrkede marker og kulturbeite trues nå
av Jernbanedirektoratets planer om godsterminal og tidligere av Bergen kommune sine gigantiske bolig-utbyggingsplaner B24.

Navnet kommer av det norrøne Dyngjuland, som trolig igjen kommer av elvenavnet Dyngja.
Kart Dyngeland Velforening holdt avstemming/folkemøte i 2008 for å vite beboernes mening om utbyggingssaken B24 som ble varslet av Bergen kommune og folkemøtet & avstemmingen viste at flertallet av Dyngelands beboere og grunneiere ikke ønsker en slik storstilt utbygging.
Dyngeland Velforening sitt mandat er å begrense utbyggingen og arbeider kontinuerlig med å bli hørt av myndighetene og byggherrene i saken!
GODSTERMINAL OG BYGGSAKER - NYHETER!
Dyngeland alternativ 2 er ett av flere alternativ (Åsane,Hordnesskogen og Arna-Osterøy-brua)for bygging av ny godsterminal i Bergen for årene etter 2040. Bergen Kommune har investert stort i Dokken som fremdeles blir byens godsterminal iallefall frem til 2040.
Styret i Velforeningen jobber med godsterminal-saken og synes alternativet som ble foreslått av Osterøy-ordførar i mai 2017 godsterminal bygget inni fjellet ved Arna/Osterøy-brua er svært interessant.
Les om Bygdanytt sin artikkel "Kjempar for terminal like ved Osterøybrua" fra 05.05.2017

Osterøy-ordfører: Der er jernbanen i nærheten og man slipper arealkonfliktene som er ved de andre alternativene.

Jernbanedirektoratet har vurdert to ulike gods-alternativ på Dyngeland. Ett av dem innebærer at store deler av bygden forsvinner.
Les den skremmende avis-artikkelen i Fanaposten fra 11.11.2016
JERNBANEVERKET HAR VURDERT 2-ALTERNATIV FOR DYNGELAND

Forslaget om Dyngeland/Langedalen ble allerede silt ut av planprosessen i 2011.
Nå foreslår de å jevne dalen med 20-30meters masser og lage godsterminal for byen her på Dyngeland.
Nrk Hordaland lokale nyhetssending og avisartikkel i Bergens Tidende meldte september 2016 at planene Bergen Kommune har om storstilt utbygging på områder som Dyngeland (B24), hvor det ikke finnes infrastruktur, ikke blir aktuellt ihht. til Fylkesmannen i Hordaland, da det heller skal fortettes/bygges utover fra sentrum hvor det allerede finnes infrastruktur. Velforeningen er svært glade for at Fylkesmannen er så tydelig i saken, da det hverken finnes offentlig Vann og/eller avløp eller veg som kreves i området. Velforeningen krysser fingrene om at nyheten om stopp i planleggingen B24 er sann men vil følge nøye med på utviklingen videre. Det er spesielt viktig at Dyngeland består som det naturskjønne jordbruks-området som det ble opparbeidet til allerede i bronsealderen.
Det er 12 gårder i dalen og det er ennå aktive gårder med dyrehold i på Dyngeland. Stedet er et yndet sted både for beboere og Nesttun. Her drives idrett (Fana) og er populert for turgåing og rekreasjon. Dalen har flere vann og vassdraget er endel av Nesttun. Her finnes både sjeldne dyr -og fuglearter. Det er dette vi liker og det er jo derfor vi bor her!

OPUS Bergen AS inviterte til informasjonsmøte & planverksted vedr. Områdeplan for Dyngeland (B24) 27.01.2016!
Beboere, grunneiere, naboer, Nesttun Vassdragets venner, NMF, Dyngeland Velforening og andre interesserte møtte.
Interessen for utbyggingssaken og oppmøtet viste seg å være langt større enn det som var forventet av Opus.
Møtelokalet var nok for lite for de mange fremmøtte. Mange beboere og interesserte fikk dessverre ikke nok plass i rommet til å se/høre hva som ble vist/sagt på møtet. Opus Bergen AS hadde heller ikke lyd/mikrofon på møtet og dette førte til stor frustrasjon og skuffelse blant publikum.
Merknadsbrev om dette og om planverkstedet ble sendt til Opus fra Velforeningen februar 2016.

Fylkesmannen i Hordaland er sterkt imot Bergen kommune sine planer om å bygge ut områder uten infrastruktur/kollektivtrafikk, som planen B24 på Dyngeland.
Dyngeland har hverken infrastruktur eller offentlig VA og nå sier Fylkesmannen i BAs avisartikkel 01.10.2014, at kommunen må lage ny kommuneplan som viser at de fortetter byen bedre istedenfor å bygge ut jordbruksområder uten veier og offentlig vann og avløp (VA), som gigantplanene viser på Dyngeland.
Les hva Fylkesmannen i Hordaland sier om utbyggingsplanene til Bergen kommune,


Varsel om oppstart av planarbeid, Sept.2014
Velforeningen oppfordret alle beboere på Dyngeland til å engasjere seg og skrive sin egen merknad til planforslaget og kommunens planer om utbygging på Dyngeland!
Les mer om B24 Byggsaken/Planarbeidet her på Bergen kommune sine nettsider

Styret i Dyngeland Velforening sendte merknadsbrev/klage til Bergen Kommune den 20.09.2014 og understreket sine punkter om at Dyngeland ikke har infrastruktur, og et ennå levende gårdsbruk med dyrehold i dalen.

Dyngeland Velforening ber kommunen om å ikke bygge bydeler midt i "matfatet"! Vi ønsker et bynært jordbruk med gjestegårder ol. i fremtiden."
Styret i Dyngeland Velforening hadde et møte kommunens saksbehandler Truls Eskeland, Opus (konsulenter) samt byggherrer Dyngeland Utvikling, den 15.09.2014.
Da la styreleder Beathe Kuchler og styremedlem Audun Titlestad frem Velforeningens synspunkter om byggsaken B24 og at vi ønsker å begrense en slik utbygging, og ønsker at Bergen kommune tar hensyn til gårdsbruk som fortsatt er i drift, fugle -dyr og naturmangfoldet og ikke minst tar vare på matjorden.
Dyngeland Velforening ønsker å bli selvforsynt med fornybar energi (Vann/vind/sol)i fremtiden og bygge videre på bynært økologisk jordbruk. Vi kan ikke akseptere Bergen kommunes planalternativ, som vil si bygging av 1000-3000boliger på Dyngeland, da dette vil ødelegge jordbruk og gårdenes levevilkår for all fremtid.
Brev (fra Bergen kommune, Etat for byggsaker og private planer) ble sendt alle beboere på Dyngeland 18.07.2014. Det ble varslet om oppstart av planarbeidet byggsak B24, og at plansaken legges ut til offentlig ettersyn – Dyngelandsåsen boligområde. Bergen kommune skriver i brevet at det utløser krav om konsekvensutredning (KU) for å sikre at miljø og samfunn blir ivaretatt i planarbeidet og de det fremlegges tre ulike alternativer i varselbrevet:
0 –alternativet: Videreføring av dagens situasjon. Ingen utbygging
1 –alternativet: Utbygging av 1000 boenheter innenfor området B24
2 –alternativet: Utbygging av 3000 boenheter innenfor området B24
Dette ble utvidet med et tredje alternativ i 2015:
3 -alternativet: Utbygging av 200-250 boenheter i sørlige del av B24

Styret i Dyngeland Velforening er positiv til at det endelig er avgjort at dette området blir konsekvensutredet (KU), da dette har vært etterspurt fra velforening og flere beboere i form av merknadsbrev og i møter velforening har hatt med kommunen siden byggplanen ble varslet innbyggerne på Dyngeland i 2008.
Styret i Dyngeland Velforening jobber for å begrense utbyggingen til langt under det foreslåtte 1 –alternativet og ser på alternativ 1 og 2 som helt uakseptabelt. 1000 boliger betyr minimum 4000 nyinnflyttede mennesker her i dalen, og Dyngeland Velforening ønsker at dyreliv, fugleliv, utmark, innmark, kulturområder og gårdsbrukere med fremdeles aktivt dyrehold tas hensyn til i byggsaken.
Det er ikke ønskelig å få en slik storstilt utbygging inn på et område som har drevet matproduksjonen siden bronsealderen og som fremdeles driver med jordbruk på Dyngeland. Bergen Kommune har i dag alt for få parseller og det er meget stor etterspørsel fra beboere i byen for å dyrke sin egen mat. Dyngeland er en dal som er svært avgrenset fra områdene rundt og er tilrettelagt både kulturelt og plasseringsmessig, og er derfor ideell for både økologisk jordbruk med dyrehold, parselle-utleie, beiter, dyrkede marker og åkerdrift det er i tillegg vilje i dalen til nytenkning innen fornybar energi og videre matproduksjon.

DET VAR STORT FOLKEMØTE på Ulsmåg skole/paviljongen 24.04.2014!
Velforeningens leder Beathe Kuchler holdt innspill til Dyngelands beboere, om at velforeningen jobber videre med å begrense utbygging slik at kulturlandskapet, dyre - og fugleliv, gårder og landbruk kan bestå og leve videre uten å trues av gigantiske utbyggingsplaner, nå også i form av jernbaneverkets forslag om å bruke Skavdalen/Dyngeland til godsterminal for Bergen.
Beboere samlet seg rundt Fanapostens nyhet om at Jernbaneverket har foreslått Godsterminal i Skavdalen/Dyngeland. Nyheten sjokkerte de fleste i området og også kommunens byggesaks-planer B24 som kan bety 12.000 nye naboer på Dyngeland og alle fremøtte så på hvordan dette kan komme til å påvirke oss alle. Norges Miljøvernforbund leder Kurt Oddekalv holdt et foredrag og er sterkt engasjert i å finne løsninger for disse planene!
Det ble oppfordret at Dyngeland danner sin egen aksjonsgruppe / innenfor Norges Miljøvernforbund og dette ble også gjort i april14.
Ta kontakt med Trine Kvarenes på epost: trine.kvarenes@hfk.no om du ønsker å bli medlem i aksjonsgruppen.
Norges Miljøvernforbund viste til tegninger/planer som viser at Dokken (Nåværende godsterminal i Bergen) kan utbygges med fordelaktighet. Der finnes allerede havnen og jernbanelinjer fra før, og veien E39 like ved.
Så spørsmålet er: Hvorfor skal det legges godsterminal langt inn i vernede naturområder, når godstrafikken og havnen kan utvides på Dokken i byn?
Dyngeland Velforening er enig med Norges Miljøvernforbund i at nåværende jernbaneterminal, Dokken i Bergen by, er best da området er best egnet for det.

Bergen kommune sendte arbeidsprogrammet for Utbygging av Dyngelandsåsen (Byggsak B24) til offentlig høring - Fylkesmannen i Hordaland 26.mars 2014 , og kopi per epost til velforeningen 08.april 2014. Dyngeland Velforening ser med bekymring på at tallene for boenheter nå er kraftig økt og kommet opp i 2000-3000 istedenfor tidligere 1100 enheter, og har sendt merknadsbrev til Bergen kommune (igjen) i tillegg til Fylkesmannen i Hordaland om at det ikke er blitt tatt hensyn til klagene som dalens beboere og velforeningen har sendt inn til Bergen kommune. Det er iflg. disse gigant-planene heller ikke tatt hensyn til miljøet og kulturlandskapet. Det drives aktivt gårdsbruk med dyrehold her på Dyngeland men dette nevnes ikke.

Les Dyngeland Velforening sitt merknadsbrev til Fylkesmannen i Hordaland 10.04.2014 her

Dyngeland Velforening synes ikke det er god politikk å bygge en ny bydel i et landbruksområde som Dyngeland er og har vært i generasjoner.
Hva med produksjon av lokal mat?
Dyngeland ligger i FANA, sør for Bergen, og her har vi lange jordbrukstradisjoner og er allerede svært belastet pga. storutbygging og har i årenes løp mistet gårdsbruk etter gårdsbruk fra 60 og 70-tallet og frem til i dag.
Befolkning og velforening har selvsagt forståelse for at Bergen by utvides, men at Dyngeland som er Fanas og Bergens ytterste grønne sone, også skal bli utbygget er uforståelig. Utenfor dalen er det vidde og snaufjell og Dyngeland bør bevares som jordbruksområde og som rekreasjonssted. Det store mangfoldet av dyr og fugler bør også bevares. Dyngelandsdalen bør forbli endel av byens lokale matproduksjon mener Dyngeland velforening! Det er svært viktig å beholde disse grønne sonene rundt byen. Dyngeland har historie tilbake til jern- og bronsealder når det gjelder matproduksjon og Velforeningen vil igjen understreke betydningen av dette overfor myndighetene og håpe på at de og beboerene blir hørt.
Dyngelands beboere og velforening vil tydeligvis noe annet enn det kommunen ønsker og vi vil be om at de skåner Dyngeland fra en slik storstilt utbygging.
Les Bergen kommunes utbyggingsplaner for Dyngeland her...
Her er eposten som fulgte arbeidsprogrammet fra Bergen kommune 08.04.2014 Epost 08.04.2014 fra kommunen
Jernbaneverket foreslår ny godsterminal på 12 steder rundt Bergen hvorav 5 steder er i Fana/Ytrebygda og Dyngeland nevnes som en av dem.

Les Fanapostens avisartikkel om godsterminal-planer "Sjekk om du kan bli rammet"
Her er Fanapostens avisartikkel fra 21.03.2014 som fikk lederen i Dyngeland velforening til å reagere sterkt imot dette forslaget fra Jernbaneverket
Les avisartikkel med styrets reaksjoner mot planer om godsterminal her...
RAPPORT OM FUGLEMANGFOLDET I DYNGELANDSDALEN 2011 fra Norsk Ornotologisk Forening (NOF)
NOF, Bergen lokallag, kartla over 50 forskjellige fuglearter på Dyngeland i løpet av noen få dager i mai/juni 2011 og mener det er svært bekymringsverdig at Bergen sentrum stadig utvides og tetter de frodige områdene som omkranser Bergen.NOF og Dyngeland Velforening oppfordrer besøkende og beboere til å fotografere sjeldne fuglearter som Hubro, Hauk, Ørner, Flaggermus, Spetter og forskjellige dyrearter i løpet av sommeren og høsten 2011, og gjerne sende kopier av dette til oss. Fuglerapporten er sendt ut til politikere i både Bergen Kommune og Regjeringen, samt til byggherrer og media slik at de kan gjøre seg bedre kjent med Dyngelandsdalen og noe av dens sjeldne, rike fugle - og dyreliv.
Les artikkelen i Fanaposten 05.08.2011: Fuglemangfold kan begrense gigantutbygging
Klikk på byggsaker-linken om du vil lese mer om utbyggingen på Dyngeland.
Les hele fuglerapporten her... 


Klikk på bildet for å se hele Havørn-albumet
HAVØRN fotografert på Dyngeland 12.06.2011


 

Startside | Fest | Byggesaker | Fotogalleri | Referat | Linker | Kontakt

Webdesign ReBo Design